Home FOZL Missie, Visie en Speerpunten 2017-2020
FOZL ; Missie, Visie, Speerpunten 2016

Missie :

 

FOZL is een organisatie van en voor fysiotherapeuten werkzaam in de eerste lijn in Oostelijk Zuid Limburg.


Zij ondersteunt en faciliteert kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg.

 

Daarnaast is zij een  herkenbaar aanspreekpunt en treedt op als partner voor partijen binnen en buiten de zorg.


FOZL anticipeert op veranderingen in zorg en maatschappij.
Visie:

 

1. FOZL heeft een duidelijke en stabiele organisatie op 31 december 2016.

Korte termijn doel: - Ontwikkeling van een organisatie met  front (werkgroepen)- en backoffice (ondersteuning)
met optimale  financiële  borging.

Activiteiten:

- Oprichting Coöperatieve Vereniging FOZL 2.0 voorjaar 2016.
- inschrijving KvK FOZL 2.0 voor 31 maart 2016.
- opening bankrekening FOZL 2.0 voor 31 maart 2016.
- ontwikkelen contributiesysteem voor 31 maart 2016.
- aanstellen bestuur FOZL 2.0 voor 30 juni 2016.
- Werving leden onder praktijkhouders en loondienstverbanders; totaal aantal leden minimaal 50 per  30 april 2016, waarbij bij voorkeur een substantieel deel jonger is dan 50 jaar (50% van het totale aantal aangesloten leden).

Lange termijn doelen:

- Een duidelijke en stabiele organisatie ter ondersteuning van hoogwaardige fysiotherapeutische zorg in Oostelijk Zuid Limburg.

Activiteiten:

- Ontwikkelen back office met administratieve ondersteuning t.b.v. notuleren en ledenadministratie.
- Duidelijke taken en verantwoordelijkheden van bestuur en leden.
- Actieve participatie van meer en jongere leden met regionale dekking realiseren.
- Ontwikkeling van een PR- en communicatie beleid en uitvoering ten behoeve van de stakeholders /  externe relaties / samenwerkingspartners


2. FOZL is de vertegenwoordiger van fysiotherapeuten in OZL en aanspreekpunt
voor relevante partners(stakeholders) binnen en buiten de zorg.

Korte termijn doelen

- stakeholders per aandachtsgebied in kaart brengen vóór  eind 2016.
- naamsbekendheid en contacten werven met relevante stakeholders en partners
binnen en buiten de zorg vóór  eind 2016.
- contact met alle relevante belanghebbenden vóór 31 december 2016.

Activiteiten:

-Inventarisatie belanghebbenden en overleg met belangrijkste stakeholders

Lange termijn doelen

- herkenbaar en bekend als vertegenwoordiger van (1e lijns) fysiotherapeuten in OZL
bij relevante stakeholders en partners binnen en buiten de zorg.
- herkenbaarheid van deelnemende praktijken / aandeelhouders middels het predicaat FOZL-praktijk.
- in het kader van de WMO een relevante bijdrage in OZL.

Activiteiten:

- Inventariseren best practices
- Intensiveren al bestaande contacten met gemeentes in OZL
- Investeren in predicaat “FOZL praktijk”; vóór 31 december 2016 gerealiseerd.


3. Multidisciplinaire samenwerking en partnerschap rond zorgvragen en hulpverlening

Visie

- kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg  voor cliënten in hun directe  (woon)omgeving.
- participatie in mono- en multidisciplinaire zorgprogramma’s

Korte termijn doelen

- leveren en organiseren van fysiotherapeutische zorg en actieve participatie in wijkgerichte  zorg  vóór 31 december 2016.

Lange termijn

- bekendheid bij  samenwerkingspartners en wijkgerichte kwaliteitszorg.

Activiteiten:

- Inventariseren al bestaande wijkteams en best practices vóór 31 december 2016
- Ondersteunen van fysiotherapeuten die actief zijn in de wijkteams, middels de resultaten van de best practices


4. Belangenbehartiging

Visie

- belangen behartigen van aangesloten fysiotherapeuten en anticipatie op veranderingen in zorg en maatschappij uitgevoerd door FOZL aangesloten therapeuten versterken van de  onderlinge band/binding

Korte termijn

-  inventarisatie van actuele veranderingen en ontwikkelingen in zorg en maatschappij
- inventarisatie met organisaties en financiers voor wenselijke en financierbare zorg
- draagvlak onder de leden en stuurt aan op verjonging van deelnemers

Lange termijn

- versterking van positie door bundeling van krachten binnen het netwerk.
- structureel overleg met organisaties en financiers over gewenst investeringen en financiering  van gewenste fysiotherapeutische zorg door FOZL.

Activiteiten:

- Genereren van extra financiële middelen
- Jaarlijks twee maal informele contact avonden, startend in 2015

5. Producten en innovatie

Visie

- richting en ondersteuning in het leveren/organiseren van kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg met programma’s en producten.
- in samenwerking met onderwijs-, onderzoeksinstellingen vorm gegeven programma’s met een duidelijk financieel fundament.
- implementatie en organisatie van nieuwe programma’s en producten.

Korte termijn

- vier actieve functionerende werkgroepen/ open netwerken met optimale ondersteuning.
- anticipeert op ontwikkelingen in E-novation/E-health en zelfmanagement.
- ontwikkelt herkenbare zorgproducten gericht op preventie en doelmatigheid zorg.

Lange termijn

- participeert in E-novation/E-health en zelfmanagement.
- levert herkenbare, hoogwaardig fysiotherapeutische zorgproducten en programma’s.

Activiteiten:

-inventariseren best practices (2016/2017)

 


 

 


 

 

Speerpunten 2016 (FOZL 2.0)


Waarom speerpunten:
De missie – visie is breed en ambitieus opgesteld. We kunnen in dit oprichtingsjaar, waarin nog afgetast wordt met hoeveel leden we gaan zijn en welke financiële ruimte er is, waarschijnlijk niet alle doelen in een keer verwezenlijken.  Neemt niet weg dat de missie – visie, zoals eerder gepresenteerd als raamwerk gewoon blijft staan.
We hebben een aantal keuzes gemaakt vanuit het missie-visie document waarvan wij denken dat dit jaar haalbaar zijn en dit in speerpunten voor 2016 samengevat:


Leden binden:
• Versterken onderlinge band: leden en bestuur moeten elkaar leren kennen; weten van elkaar waar je werkt, waar je interesses liggen, wat je expertises zijn enz.
• Vereniging van en voor jullie: jullie moeten mede het beleid kunnen bepalen; je moet er kennis kunnen halen, maar zeker zo belangrijk kennis kunnen brengen en we moeten nadenken hoe een podium te bieden aan nieuw te werven “jonge” leden (wat zijn hun interesses en belangen om lid te worden).
• Modernisering van de organisatie (incl. financiële borging).
Belangen behartigen:
• Positionering FOZL 2.0: we moeten een herkenbaar aanspreekpunt blijven; voldoende leden, waardoor je een goede regionale dekking kunt realiseren is daarbij niet onbelangrijk.
• Stakeholders: hiertoe zullen de relevante stakeholders in 2016 in kaart moeten worden gebracht; welke contacten zijn er al en zijn goed?; welke contacten moeten gelegd worden?
Kwaliteit verbeteren:
• Trend: wijkgerichte zorg: wordt steeds belangrijker in het kader van de decentralisatie van de zorg.
• Geaccrediteerde scholingen organiseren: zeker ook interessant voor de nieuw te werven “jonge” leden (druk bezochte RGF avonden).
• Werkgroepen: het belang van de huidige werkgroepen inventariseren en bekijken welke nieuwe werkgroepen er eventueel in het leven moeten worden geroepen (kan op projectbasis).

 

Contact

St.Administratiekantoor FOZL
Fysiotherapeuten
Oostelijk Zuid Limburg Holding BV
E – info@fozl.nl
W – www.fozl.nl